متولدین این ماه اغلب افرادی با ادب و اندیشه ؛ هنرمند و هنرشناس ؛ سخاوتمند ؛ مردم دوست ؛ سخن سنج و خوش برخورد ؛ خوش گذران ؛ دارای روحیه مثبت ؛ اهل معاشرت ؛ خوش بین ؛ دارای اندیشه‎ای …

متولدین این ماه اغلب افرادی با ادب و اندیشه ؛ هنرمند و هنرشناس ؛ سخاوتمند ؛ مردم دوست ؛ سخن سنج و خوش برخورد ؛ خوش گذران ؛ دارای روحیه مثبت ؛ اهل معاشرت ؛ خوش بین ؛ دارای اندیشه‎ای باز هستند .

از نظر شغلی استعداد پست وزیری ؛ مدیریت ؛ ریاست ؛ رهبری ؛ سیاست و ... را دارند.

از لحاظ زندگی مشترک و خانوادگی ؛ افردی واقع بین ؛ مثبت اندیش و در ایجاد و برقراری آرامش در خانواده و تربیت فرزندان موفق ؛ از لحاظ اقتصادی نیز کم و بیش وفق و دارای موقعیت مالی خوب.

در امور اجتماعی افرادی مثبت و خیرخواه ؛ در امور سیاسی موفق ؛ عموماً طالب مشاغلی هسند که در ارتباط با رفاه عمومی و آسایش دیگران باشد .

متولدین دهه اول این ماه از لحاظ فیزیکی دارای اندام قوی با استخوانهای درشت ؛ از لحاظ روانی اغلب متزلزل و مضطرب ؛ ستیزه‎جو ؛ نکته سنج ؛ متفکر ؛ در امور خانوادگی سخت‎گیر ؛ دارای خصوصیات ارثی ؛ حراف ؛ در قضاوت منصف و ار لحاظ روحیه متعادل اند.

انها طالب زندگی جمعی و خانوادگی ؛ درامور اقتصادی علاقمند به کار جمعی ؛ عموماً دارای شغل متنوع ؛ افرادی خون گرم ؛ خوش بین ؛ گاه تندخو ؛ عصبی مزاج ؛ افرادی پرانرژی و فعال ؛ کنجکاو و پرسشگر و از نظر مالی و اقتصاد متوسط هستند .

در زندگی و فعال ؛ کنجکار و پرسشگر ؛ از نظر مالی و اقتصادی متوسط ؛ در زندگی خانوادگی عموماً موفق ؛ افرادی قابل احترام، اما نه چندان قابل اعتماد اند.

از لحاظ شغلی در گروه مشاوران، مدیران، سیاستمداران، محققین، اساتید دانشگاه، خبرنگاران، روزنامه‎نگاران، نقاشان، خطاطان، مهندسین، متخصصین علمی، مجسمه سازان، صاحبان هنرهای دستی و .... قرار میگیرند .

متولدین دهه دوم این ماه افرادی متعادل ؛ عموماً دارای فضایلی نیک ؛ افرادی خوش شانس ؛ خوش برخورد ؛ اهل معاشرت ؛ در امور شغلی و اقتصادی موفق ؛ از نظر خانوادگی دارای همسری خوب با مشکلات محدود ؛ در رفع مشکلات توانا هستند .

تا حدی دارای خصوصیات ارثی ؛ خانواده دوست و علاقمند به زندگی جمعی ؛ عموماً دنباله‎رو مشاغل سنتی و خانوادگی ؛ افرای مصلحت‎گرا ؛ اهل بحث و مجادله، به خصوص در امور خانوادگی ؛ در دوستی وفادار ؛ در شراکت قابل اعتماد ؛ افرادی فعال و مدیری خوب در وضعیت بحرانی اند .

حراف ؛ گاه متعصب و جنگ طلب ؛ طالب مشاغل پر دردسر ؛ عدم ثبات شغلی ؛ دارای رفاه نسبی ؛ خوش فکر و خوش بین ؛ عموماً طالب سرنوشت ؛ در زدواج خوش شانس و دارای مشکلات کم خانوادگی ؛ در امور خانواده محتاط و ملاحظه کار و عموماً در هر شرایطی احساس خوشبختی میکند.

در شرایط عادی افرادی صبور، ولی در مواقع بحرانی اغلب تصمیمات عجولانه میگیرند .

مشاغل مناسب برای این افراد، فعالیت سیاسی ؛ مشاوره‎ای محقق و ارزیاب ؛ فعالی در صنعت کشاورزی و دامداری ؛ امور تربیتی و ....

متولدین دهه سوم این ماه افرادی نسبتاً سالم و متعادل ؛ عموماً پرخور و پر اشتها ؛ احساساتی و پرهیجان ؛ از لحاظ فیزیکی اغلب چاق و قوی ؛ علاقمند به مهمانی و سورچرانی ؛ اهل معاشرت با افراد خوش گذران ؛ در دوستی پایدار ؛ اغلب بی مسئولیت و عموماً‌ تابع هوای نفس اند .

از بحث و جدل گریزان ؛ عموماً جزو طبقه متوسط ؛ خوش برخورد ؛ بذله‎گو ؛ عموماً دارای صفات و گاه مشاغل موروثی ؛ میانه‎رو و محافظه کار ؛ عموماً دارای چند شغل و چند تخصص ؛ گرایش به تمایلات جنسی و جسمانی اند .

پرهیز در برخورد با مشکلات، اما توانا در حل آنها ؛ حراف اما منطقی ؛ عموماً در انتخاب همسر و حتی خرید اشیاء و لوازم، سخت‎گیر و بد سلیقه ؛ طرفدار ثبات شغلی و ثبات زندگی ؛ از لحاظ مالی دارای رفاه نسبی ؛ در امور خانوادگی دوراندیش و مصحلت بین هستند .

اینان اگر از توجه و دقت خود بهره بگیرند، در اغلب امور موفق خواهند بود .

این افراد اغلب شاغل در امور ساختمانی سازی ؛ صنایع دستی و کارهای دستی ؛ مشاغل سیاسی ؛ در گروه کارگزاران ؛ قاضیان ؛ مصلحین جامعه و .... میباشند .