▪ موش
آوای دهل شنیدن از دور خوش است!
▪ گاو
بهتر است این دو با هم شریک نشوند.
▪ ببر
بله، این دو هرگز به توافق نخواهند رسید.
▪ گربه
بله، اگر به جای حرف زدن، به کار بپردازند، همکاری …

موش

آوای دهل شنیدن از دور خوش است!

گاو

بهتر است این دو با هم شریک نشوند.

ببر

بله، این دو هرگز به توافق نخواهند رسید.

گربه

بله، اگر به جای حرف زدن، به کار بپردازند، همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.

اژدها

بله، اگر به جای حرف زدن، به کار بپردازند، همکاری وفقیت آمیزی خواهند داشت.

مار

این دو عالی برنامه ریزی می کنند؛ اما در عمل کاری از پیش نمی برند. شراکت آنها ناپایدار و متزلزل است.

اسب

امکان پذیر است. برنامه ریزی و طرح نقشه های کاری، بر عهده مار و پیاده کردن آنها بر عهده اسب خواهد بود.

بز

می شود امیدوار بود. مار مهارت و آگاهی لازم را برای کار کردن دارد؛ اما نمی توان به کار کردن او امیدوار بود. بز هم مرتکب اشتباهاتی می شود.

میمون

مار دچار دردسر خواهد شد؛ زیرا میمون بسیار زرنگ و باهوش است.

خروس

حرف، حرف، حرف... شراکت این دو، در دریایی از کلمات غرق خواهد شد!

سگ

چرا که نه؟ امکان پذیر است؛ اما چندان چنگی به دل نمی زند.

خوک

خوک نیاز چندانی به خرد و دانایی مار ندارد و مار صدمه می بیند.