▪ موش
تا زمانی که اژدها رئیس باشد، کارها به خوبی پیش خواهد رفت.
▪ گاو
این جا چه کسی ریاست خواهد کرد؟ به نظر می رسد که گاو کار چاق کن اژدها باشد!
▪ ببر
شراکتی با ارزش بین دو موجود جاه …

موش

تا زمانی که اژدها رئیس باشد، کارها به خوبی پیش خواهد رفت.

گاو

این جا چه کسی ریاست خواهد کرد؟ به نظر می رسد که گاو کار چاق کن اژدها باشد!

ببر

شراکتی با ارزش بین دو موجود جاه طلب است. اژدها به جای هر دو خواهد درخشید.

گربه

بله، گربه پیش از تصمیم گیری پندهای خوبی می دهد؛ اما تصمیم گیری را به عهده اژدها می گذارد.

اژدها

مشکل افرین است؛ زیرا شهرت و اعتبار هر دو به خطر می افتد.

مار

امکان پذیر است؛ اما اگر مار همه کارها را به اژدها واگذار کند، خطرناک است.

اسب

آنها نمی تواد مدی طولانی با هم همکاری کنند؛ اما گاهی کارها خوب پیش خواهد رفت.

بز

شاید. بز می تواند با اژدها در زمینه ای هنری همکاری کند و اژدها نقش کارگردان، تهیه کننده یا مدیر اجرایی را به عهده بگیرد.

میمون

عالی است! اتحاد قدرت با حیله گری شکست ناپذیر است.

خروس

اگر اژدها کارها را در دست بگیرد، خروس می تواند نمایش چشمگیری به راه بندازد.

سگ

نه، سگ درون اژدها را می بیند و اژدها چنین حالتی را دوست ندارد.

خوک

موفقیت آنها حتمی است؛ به خصوص که خوک تا حدی متواضع و فروتن است.