● متولدین ماههای سال گربه
▪ فروردین
گربه وحشی! او اغلب چنگ می زند
▪ اردیبهشت
گربه ملوس! او کنار آتش می خوابد و چنگ نمی زند.
▪ خرداد
گربه ولگرد و نا آرام! او به دنبال خطر می رود.
▪ تیر …

متولدین ماههای سال گربه

فروردین

گربه وحشی! او اغلب چنگ می زند

اردیبهشت

گربه ملوس! او کنار آتش می خوابد و چنگ نمی زند.

خرداد

گربه ولگرد و نا آرام! او به دنبال خطر می رود.

تیر

گربه ناز پرورده! او به بی کاری و بی هدفی خود اهمیتی نمی دهد. او ناز و دوست داشتنی و کمی وارفته است

مرداد

گربه ببر صفت! او در نگاه اول آرام به نظر می رسد؛ اما مراقب پنجه هایش باشید!

شهریور

گربه عاقل! او به خوبی می تواند از عهده کارها بر آید.

مهر

گربه چاپلوس! او کمی غمگین و مالیخولیایی، و دارای حالتی زنانه است. گربه متولد مهر جذاب و مورد علاقه خانم هاست

آبان

گربه افسونگر! مراقب سحر و افسون او باشید

آذر

گربه نابغه! او بهترین و متعادل ترین گربه هاست

دی

گربه بازیچه افسوس گذشته! او خشک ترین و غیر اجتماعی ترین گربه هاست.

بهمن

گربه دستکار و فداکار! دوست فوق العاده است و باید نویسنده شود.

اسفند

گربه، گربه، گربه! بله، گربه ضرب در سه. همنشینی با او، در جمع دوستان، واقعا لذت بخش است.