گربه ها یکه تازان عرصه سیاست بوده اند. فیدل کاسترو (کسی که نمی توان منکر کارآیی سیاسی او شد)، رئیس جمهور تروخیلو، ملکه ویکتوریا، استالین، دومدیسی و رئیس جمهور بورقیبه همگی …

گربه ها یکه تازان عرصه سیاست بوده اند. فیدل کاسترو (کسی که نمی توان منکر کارآیی سیاسی او شد)، رئیس جمهور تروخیلو، ملکه ویکتوریا، استالین، دومدیسی و رئیس جمهور بورقیبه همگی در سال گربه متولد شده اند.

فلاسفه و پیشوایان مذهبی مانند مارتین لوترکینگ، کنفسیوس و مالکوم ماگریدج نیز متولد سال گربه بوده اند.

اما بر خلاف قول مشهور، ماری آنتوانت، آن بولین، اواپرون یا گاریبالدی بی شک تحت نفوذ نماد دیگر متولد شده بودند. آنان شخصیت هایی برتر داشتند.

از دیگر گربه ها می توان به:

پیراندلو، ینشتاین، اورسون ولز، توسکانی نی، فیلد مارشال سلیم، آرتور میلر، استاندال و ژرژسیمون اشاره کرد