▪ فروردین
ببر دو موتوره! او می تواند دیوار صوتی را بشکند؛ مراقب او باشید
▪ اردیبهشت
ببر متعادل! هر چند در مسایل احساسی تا حدودی زیاده روی می کند.
▪ خرداد
ببر وحشی! کارهایش احمقانه …

فروردین

ببر دو موتوره! او می تواند دیوار صوتی را بشکند؛ مراقب او باشید

اردیبهشت

ببر متعادل! هر چند در مسایل احساسی تا حدودی زیاده روی می کند.

خرداد

ببر وحشی! کارهایش احمقانه است و از کارهای خود خشمگین می شود

تیر

ببر نازک نارنجی! در واقع او یک گربه ملوس بزرگ است.

مرداد

راضی به ببر بودن نیست و خود را شیر می داند

شهریور

ببر منطقی و اهل عمل! او هر چه را که بخواهد به دست می آورد

مهر

ببر اهلی! او برای همکاری ساخته شده است

آبان

ببری با شخصیت مبهم! باور کردنش مشکل است اما در هر کاری! موفق خواهد شد!

آذر

یک ببر واقعی! او می تواند بیش از اندازه پیش برود

دی

ببر متفکر! او از بروز سوانح و ناکامی ها برای خود جلوگیری خواهد کرد

بهمن

ببر تیز هوش! او راه بر قراری تعادل بین فکر و عمل را خواهد یافت

اسفند

ببر دیوانه و عصبانی! او به دنبال تفریح و بازیگوشی می رود اما خطرناک هم هست، به خصوص برای خودش