▪ موش
گاو ریاست طلب و خود رای و موش پرخاشگر و ستیزه جوست؛ اما با هم خواهند ساخت
▪ گاو
مشکلاتی بر سر قدرت پیش می آید! بچه گاو طغیان می کند، اما در نهایت، تسلیم می شود.
▪ ببر
غیر ممکن …

موش

گاو ریاست طلب و خود رای و موش پرخاشگر و ستیزه جوست؛ اما با هم خواهند ساخت

گاو

مشکلاتی بر سر قدرت پیش می آید! بچه گاو طغیان می کند، اما در نهایت، تسلیم می شود.

ببر

غیر ممکن است! ببر باید بی درنگ خانه را ترک کند؛ در غیر این صورت، گاو ( مادر یا پدر) او را از بین خواهند برد

گربه

گربه سیاستمدار است. در حالی که تظاهر به اطاعت می کند، به قدرت طلبی می خندد.

اژدها

نه. اژدها پدر و مادر خود را فردی احمق می داند؛ به خصوص اگر پدرش گاو باشد

مار

مار موجود با هوشی است. او وظایفش را انجام می دهد (یا تظاهر به انجام آن می کند.)

اسب

نه، اسب دوست ندارد به او دستور بدهند و برای همیشه خانه را ترک خواهد کرد.

بز

چه طور ممکن است؟! گاو ناراضی و بز غمگین است و از آمیزش این دو، ملغمه ای ایجاد خواهد شد

میمون

بله، گاو اجازه می دهد که میمون او را سر انگشتانش بچرخاند.

خروس

بله، اگر بگذارند خروس باد به غبغب بیندازد و بازیبایی و وقار راه برود، با قدرت طلبی پدر یا مادر خود می سازد.

سگ

نه، آنان یک دیگر را خشمگین خواهند کرد. گاو تحمل کسی را که مقابلش بایستد و با او مخالفت کند، ندارد.

خوک

خوک، عاشق کمک کردن است؛ اما نمی تواند با قدرت برتری که از او توقع اطاعت کورکورانه دارد، کنار بیاید. او به شدت مقاومت کرده، معترض خواهد شد