ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال گاو و فرزندان متولد سالهای دیگر

▪ موش گاو ریاست طلب و خود رای و موش پرخاشگر و ستیزه جوست؛ اما با هم خواهند ساخت ▪ گاو مشکلاتی بر سر قدرت پیش می آید! بچه گاو طغیان می کند، اما در نهایت، تسلیم می شود. ▪ ببر غیر ممکن …

▪ موش گاو ریاست طلب و خود رای و موش پرخاشگر و ستیزه جوست؛ اما با هم خواهند ساخت ▪ گاو مشکلاتی بر سر قدرت پیش می آید! بچه گاو طغیان می کند، اما در نهایت، تسلیم می شود. ▪ ببر غیر ممکن است! ببر باید بی درنگ خانه را ترک کند؛ در غیر این صورت، گاو ( مادر یا پدر) او را از بین خواهند برد ▪ گربه گربه سیاستمدار است. در حالی که تظاهر به اطاعت می کند، به قدرت طلبی می خندد. ▪ اژدها نه. اژدها پدر و مادر خود را فردی احمق می داند؛ به خصوص اگر پدرش گاو باشد ▪ مار مار موجود با هوشی است. او وظایفش را انجام می دهد (یا تظاهر به انجام آن می کند.) ▪ اسب نه، اسب دوست ندارد به او دستور بدهند و برای همیشه خانه را ترک خواهد کرد. ▪ بز چه طور ممکن است؟! گاو ناراضی و بز غمگین است و از آمیزش این دو، ملغمه ای ایجاد خواهد شد ▪ میمون بله، گاو اجازه می دهد که میمون او را سر انگشتانش بچرخاند. ▪ خروس بله، اگر بگذارند خروس باد به غبغب بیندازد و بازیبایی و وقار راه برود، با قدرت طلبی پدر یا مادر خود می سازد. ▪ سگ نه، آنان یک دیگر را خشمگین خواهند کرد. گاو تحمل کسی را که مقابلش بایستد و با او مخالفت کند، ندارد. ▪ خوک خوک، عاشق کمک کردن است؛ اما نمی تواند با قدرت برتری که از او توقع اطاعت کورکورانه دارد، کنار بیاید. او به شدت مقاومت کرده، معترض خواهد شد