▪ موش
اندکی درگیری و بگو مگو خواهند داشت، اما در نهایت، با یک دیگر خوب کنار می آیند.
▪ گاو
خوب است. گاو به حرف ها و نصایح موش توجه می کند.
▪ ببر
موش پدر نمی تواند برای بچه ببر مفید باشد. …

موش

اندکی درگیری و بگو مگو خواهند داشت، اما در نهایت، با یک دیگر خوب کنار می آیند.

گاو

خوب است. گاو به حرف ها و نصایح موش توجه می کند.

ببر

موش پدر نمی تواند برای بچه ببر مفید باشد.

گربه

موش ها از بچه گربه خود می ترسند و حق هم دارند!

اژدها

موش پدر و مادر مقهور اژدها می شوند و اژدها با فخر بر آنها منّت می گذارد.

مار

مار با دلربایی و مهربانی هر کاری را که دوست داشته باشد، انجام می دهد.

اسب

اسب از خانواده گریزان است و در جوانی خانه را ترک می کند، زیرا پدر و مادرش به شدت باعث اذیت و آزار او می شوند.

بز

وای!... اما موش پدر همیشه دیدگاه های دختر خود را درک می کند.

میمون

موش ها بچه میمون ها را بیش از حد دوست دارند و لوس باز می آورند؛ به خصوص اگر بچه پسر و مادر موش باشد.

خروس

بحث و جدل های زیادی پیش خواهد آمد؛ اما عاقبت، با هم کنار می آیند. خروس بچه بسیار خوبی است.

سگ

هرگز به درک کامل نمی رسند؛ زیرا هیچ وجه مشترکی با هم ندارند. با این همه سگ، طبق معمول وظایفش را انجام خواهد داد.

خوک

آنها با هم ساخت و پاخت می کنند، به خصوص پدر موش و دختر خوک. خشونت موش کمی تقلیل می یابد.