ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال موش و فرزندان متولد سالهای دیگر

▪ موش اندکی درگیری و بگو مگو خواهند داشت، اما در نهایت، با یک دیگر خوب کنار می آیند. ▪ گاو خوب است. گاو به حرف ها و نصایح موش توجه می کند. ▪ ببر موش پدر نمی تواند برای بچه ببر مفید باشد. …

▪ موش اندکی درگیری و بگو مگو خواهند داشت، اما در نهایت، با یک دیگر خوب کنار می آیند. ▪ گاو خوب است. گاو به حرف ها و نصایح موش توجه می کند. ▪ ببر موش پدر نمی تواند برای بچه ببر مفید باشد. ▪ گربه موش ها از بچه گربه خود می ترسند و حق هم دارند! ▪ اژدها موش پدر و مادر مقهور اژدها می شوند و اژدها با فخر بر آنها منّت می گذارد. ▪ مار مار با دلربایی و مهربانی هر کاری را که دوست داشته باشد، انجام می دهد. ▪ اسب اسب از خانواده گریزان است و در جوانی خانه را ترک می کند، زیرا پدر و مادرش به شدت باعث اذیت و آزار او می شوند. ▪ بز وای!... اما موش پدر همیشه دیدگاه های دختر خود را درک می کند. ▪ میمون موش ها بچه میمون ها را بیش از حد دوست دارند و لوس باز می آورند؛ به خصوص اگر بچه پسر و مادر موش باشد. ▪ خروس بحث و جدل های زیادی پیش خواهد آمد؛ اما عاقبت، با هم کنار می آیند. خروس بچه بسیار خوبی است. ▪ سگ هرگز به درک کامل نمی رسند؛ زیرا هیچ وجه مشترکی با هم ندارند. با این همه سگ، طبق معمول وظایفش را انجام خواهد داد. ▪ خوک آنها با هم ساخت و پاخت می کنند، به خصوص پدر موش و دختر خوک. خشونت موش کمی تقلیل می یابد.