در اینجا نخستنی نکته ای که جلب توجه می کند کثرت نویسندگان مشهوری است که در این سال زاده شده اند. برگزیده آنان عبارتند از:
شکسپیر، راسین، جرج ساند، تولستوی، دوفو، ژول ورن، دوده، …

در اینجا نخستنی نکته ای که جلب توجه می کند کثرت نویسندگان مشهوری است که در این سال زاده شده اند. برگزیده آنان عبارتند از:

شکسپیر، راسین، جرج ساند، تولستوی، دوفو، ژول ورن، دوده، کاترین منسفلد، شارلوت برونته، آنتوان دوسنت اگزوپری و اوژن یونسکو.

چنین تعداد انبوهی از نویسندگان مشهور را فقط در میان متولدان سال موش مشاهه می کنیم، البته نویسندگان متولد سال مار بیشتر در فلسفه مهارت دارند و این به موش هایی که ذوق نویسندگی دارند امیدواری می دهد.

همچنین در بین متولدان سال موش به افرادی همچون موزارت، لویی آرمسترانگ و شوالیه موریس بر می خوریم که تعجب آور است. شاید فکر کنید که شارلوت کودی و ماتاهاری در سال ببر به دنیا آمده باشند. اما آنان نیز متولد سال موش هستند و مانند موش ها به تله افتاده اند!

از سوی دیگر، لورس بورژیا ابعاد منفی شخصیت موش را نمایان می کند.

دیگر متولدان سال موش عبارتند از:

وینستون چرچیل، پابلو کازالس (ا معروف)، هانری تولوزلوترک، هیملر و انوخ پاول.