رضا شاه در پی بی اعتماد شدن نسبت به تیمور تاش وزیر دربار، سوم دی ماه سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۲۴ دسامبر ۱۹۳۲) وی را بر کنار و وزارت دربار را هم منحل کرد. رضا شاه وزارت دربار را دستگاهی زائد …

رضا شاه در پی بی اعتماد شدن نسبت به تیمور تاش وزیر دربار، سوم دی ماه سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۲۴ دسامبر ۱۹۳۲) وی را بر کنار و وزارت دربار را هم منحل کرد. رضا شاه وزارت دربار را دستگاهی زائد و پر هزینه اعلام داشت و دستور داد که از آن پس نامه های ارسالی مردم، از طریق یک منشی نظامی به اطلاع وی برسد. از همین روز تیمورتاش درخانه اش بازداشت بود.