بهمن کریمی

محقق، مؤلف. درگذشت: اردیبهشت ۱۳۶۲.
بهمن کریمی، فرزند عبدالله میرزا، تحصیلات خود را در رشته‏ی تاریخ و جغرافیا انجام داد و سپس به تدریس پرداخت و سال‏های دراز در دبیرستان‏های …

محقق، مؤلف. درگذشت: اردیبهشت ۱۳۶۲.

بهمن کریمی، فرزند عبدالله میرزا، تحصیلات خود را در رشته‏ی تاریخ و جغرافیا انجام داد و سپس به تدریس پرداخت و سال‏های دراز در دبیرستان‏های اداری هم در وزارت فرهنگ مشغول به کار بود. فهرست تألیفات او به شرح زیر است: جامع التواریخ (اثر رشیدالدین فضل‏الله دو جلد، تهران، ۱۳۳۸)؛ تاریخ نیشابور (تهران، ۱۳۴۰)؛ شیرازنامه (تهران، ۱۳۱۵)؛ نظام التواریخ (قاضی بیضاوی، تهران، ۱۳۱۳)؛ ذیل ظفرنامه نظام‏الدین شامی (تهران، ۱۳۲۸)؛ یزدان شناخت (منسوب به عین‏القضاهٔ، تهران، ۱۳۲۷)؛ معراج‏نامه (ابن سینا، رشت، ۱۳۱۲)؛ رسائل ملا حسن فیض (نه رساله)؛ جغرافیای تاریخی مفصل غرب ایران (تهران، ۱۳۱۶)؛ راه‏های باستانی و پایتخت‏های قدیمی غرب ایران (مختصری در باب طوایف، عشایر و آداب و اخلاق آنها، تهران، ۱۳۲۹)؛ راهنمای آثار تاریخی شیراز (۱۳۲۷)؛ خرابه‏های ری (۱۳۳۵)؛ میرزا ابوالقاسم قائم‏مقام، آمریکا و تعلیم و تربیت. بهمن کریمی از زمره‏ی مؤلفان کتاب‏های درسی تاریخ و جغرافیا برای دوره‏های دبیرستانی بود و در این زمینه بیش از بیست تألیف مشترک با همکاران مؤلف خود داشت.