وسیله‌ای برای اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی است. در برخی از آمپرسنج‌ها یک قطعه آهن نرم در میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان در یک سیم‌پیچ به حرکت درمی‌آید. آمپرسنج‌ها دقیق‌تری …

وسیله‌ای برای اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی است. در برخی از آمپرسنج‌ها یک قطعه آهن نرم در میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان در یک سیم‌پیچ به حرکت درمی‌آید. آمپرسنج‌ها دقیق‌تری با قاب متحرک وجود دارد که دارای آهنربای دائمی است و بین قطب‌های آن سیم‌پیچی با قاب قرار گرفته است. جریان مورد سنجش از سیم‌پیچ عبور کرده و عقربه متصل به قسمت متحرک را بر روی صفحه‌ای که برحسب آمپر مدرج شده است به حرکت درمی‌آورد. در برخی از آمپرسنج‌ها صفحه مدرج در وسط و در برخی دیگر در سمت چپ صفحه است.