باستیون

از آغاز جزء استحکامات جناحی نبود، بلکه خاکریزی همکف با زمین بود. باستیون به یک ایوان خاکی در اطراف و در جلوی دژها یا شهرها گفته می‌شد که توپ‌هائی را که به‌دلیل وزن یا حجم زیاد …

از آغاز جزء استحکامات جناحی نبود، بلکه خاکریزی همکف با زمین بود. باستیون به یک ایوان خاکی در اطراف و در جلوی دژها یا شهرها گفته می‌شد که توپ‌هائی را که به‌دلیل وزن یا حجم زیاد نمی‌شد در محل مسقفی جا دهند، بر روی آن استقرار می‌دادند. بعدها باستیون جای دیوار را گرفت، زیرا دیوار به‌عنوان عنصر اصلی استحکامات نقش خود را از دست داده بود. در چنین اوضاعی برای آتش پیاده نظام و توپخانه که بتوانند دو سوی جان پناه‌ها و اطراف باستیون‌های مجاور را بزنند، لزوم استحکامات جناحی احساس می‌شد. باستیون مادالنا که در ۱۵۲۷ ساخته شد، براصول نوینی تکیه داشته، سطوح صاف سکوی کمی بالا آمده که جایگاه‌های توپ را می‌پوشاند، استحکامات جناحی دو طبقه باستیون اسپانیا به‌واسطه پیش آمدگی نوک تیز خود برآدیجه تسلط دارد. این باستیون دارای طاق‌های مخصوص توپخانه است تا توپ‌های جناحی در آن قرار گیرند و نیز یک دهلیز مسقف در زیر راهرو پشت خندق دارد تا بتوان با خندق ارتباط داشت.