تب يک افزايش غير طبيعى دمانى بدن به‌علت تغيير در مرکز تنظيم دماى هيپوتالاموس مى‌باشد. اگرچه گفته مى‌شود دماى ”طبيعي“ ۳۷ درجه سانتى‌گراد است، حداکثر دماى طبيعى از ۲/۳۷ درجه سانتى‌گراد (۹/۹۸ درجه F) در ساعت ۶ صبح تا ۷/۳۷ درجه سانتى‌گراد (۹/۹۹ درجه F) در ساعت ۴ بعدازظهر مى‌تواند باشد. دماى رکتال به‌طور کلى ۴/۰ درجه سانتى‌گراد (۷/۰ درجه F) بيشتر از دماى اورال (دهاني) مى‌باشد. تب در اثر تنظيم مجدد ”نقطه تنظيم“ هيپوتالاموس به‌وسيله پروستاگلاندين‌ها (به‌خصوص PGE2) ايجاد مى‌شود، اين روند با واسطه سيتوکائين‌ها انجام مى‌شود. تب مى‌تواند به‌دنبال عفونت، پديده ايمني، التهاب عروقى يا ترومبوز، انفارکسيون يا تروما، بيمارى‌هاى گرانولوماتو (مانند سارکوئيد)، بيمارى التهابى روده، نئوپلاسم‌ها (به‌خصوص بيمارى هوچکين، لنفوم، لوسمي، کارسينوم سلول کليه و هپاتوما) يا اختلالات متابوليک حاد (مانند بحران تيروئيد، بحران آديسون) به‌وجود آيد.


هيپرترمى يک افزايش کنترل نشده در دماى بدن است که از توانائى بدن در از دست دادن گرما تجاوز مى‌کند بدون اينکه در نقطه تنظيم هيپوتالاموس افزايش حاصل شود. هيپرترمى بدون تب در اثر شکست در دور کردن حرارت بدن به‌حدّ کافى (مانند قرار گرفتن در هواى داغ) يا در اثر داروها (مانند سندرم بدخيم نورولپتيک به‌وسيله فنوتيازين‌ها و نورولپتيک‌هاى ديگر، هيپرترمى بدخيم در اثر استنشاق مواد بيهوشى يا سوکسنيل کولين در افراد مستعد از نظر ژنيتکي) به‌وجود مى‌آيد.

تشخيص

تنها چند علامت و نشانه در پزشکى احتمالات تشخيصى فراوانى را مانند تب مطرح مى‌کنند. بنابراين يک ارزيابى بالينى دقيق لازم است. بايد يک تاريخچه مفصل تهيه شود، شامل بيمارى فعلى و تاريخچه پزشکي، اجتماعي، مسافرت و خانوادگي. يک معاينه بالينى دقيق بايد انجام شود و به‌طور منظم تکرار گردد. وقتى راش همراه با تب باشد، بايد توجه خاصى به شروع، شکل‌گيري، ترتيب و توزيع ضايعات نمود. بررسى‌هاى آزمايشگاهى در پرتو شرايط بالينى براى هر فرد انتخاب مى‌شود. اين بررسى‌ها بايد همواره شامل يک CBC همراه با افتراق آنها و معاينه هر نوع تجمع مايع غير طبيعى (مفاصل، مايع پلور) باشد. تست‌هاى ديگرى که بايد در نظر داشت شامل تعيين LFT،U/A ،ESR و کشت خون، ادرار، خلط يا مدفوع است. تست‌هاى راديولوژيک ممکن است شامل گرافى ساده، MRI يا CTاسکن (به‌منظور رديابى آبسه) و اسکن راديونوکلئيد (به‌خصوص اسکن WBC نشان‌دار) باشد. اگر نتوان هيچ تشخيصى را براساس تست‌هاى کمتر تهاجمى به‌دست آورد، بايد بافت براى بيوپسي، به‌خصوص از هر عضو غير طبيعى تهيه گردد. بيوپسى مغز استخوان به‌خصوص براى بيماران مبتلا به آنمى مفيد مى‌باشد.

تظاهرات بالينى

علاوه بر افزايش دمان بدن، بيماران مبتلا به تب داراى سمپتوم‌هاى ژنراليزه مانند ميالژي، آرترالژي، آنورکسى و بى‌خوابى مى‌شوند. لرز - يک احساس سرما - با بيشتر تب‌ها به‌وجود مى‌آيد. لرز شديد همراه با سيخ شدن موها، به‌هم خوردن دندان‌ها و لرزيدن مى‌باشد. تعريق با فعال‌سازى مکانيسم‌هاى از دست دادن گرما همراه است. تغيير در وضعيت شعور، شامل هذيان و تشنج، در بين افراد بسيار کم سن، سالمندان و افراد ناتوان شايع‌ترين مى‌باشد. راش ممکن است همراه با تب ايجاد شود و بيانگر دانه‌هاى پوستى لوکاليزه يا بيمارى سيستميک مى‌باشد. ظاهر خاص اين دانه‌ها همراه با يک سندرم بالينى مى‌تواند تشخيص و درمان سريع را تسهيل نمايد.