بيوپسى کبدى پرکوتانه در اختلالاتى که موجب تغييرات منشر در سراسر کبد مى‌شوند دقيق‌ترين روش است. مورد خطاى نمونه‌بردارى در اختلالات ارتشاحى فوکال مانند متاستازها مى‌باشد. نبايد به‌عنوان يک روش اوليه در تشخيص کلستاز به‌کار برده شود.