- دسترسى وريدى با سوزن داراى سوراخ بزرگ (درجهٔ ۸-۱۴)، خط وريدى مرکزى براى خونريزى ماژور و بيماران مبتلا به بيمارى قلبي، مانيتورينگ علائم حياتي، خروجى ادرار، Hct (افت آن ممکن است تأخيرى باشد). فايده لاواژ معده ثابت نشده است ولى معده را قبل از آندوسکوپى تميز مى‌کند. سالين يخى ممکن است لخته‌ها را حل کند، آب شير با دماى اتاق ارجح است. براى حفاظت از راه‌هاى هوائى انتوباسيون ممکن است لازم باشد.


- نوع و کراس مچ خون (۶ واحد براى خونريزى ماژور).


- نظارت جراحى اگر خونريزى ماسيو باشد.


- از فشار خون به‌وسيله مايعات ايزوتونيک (نرمال سالين) محافظت کنيد. در افراد سيروتيک از آلبومين و پلاسماى منجمد تازه استفاده کنيد. اگر در دسترس باشد از گلبول‌هاى قرمز به‌هم فشرده استفاده نمائيد. (اگر خونريزى ماسيو باشد از تماميت خون استفاده کنيد). هاماتوکريت را بالاتر از ۳۰-۲۵ نگه‌داريد. پلاسماى منجمد تازه و ويتامين K(۱۰ميلى‌گرم ساب‌کوتانه يا وريدي) در افراد سيروتيک مبتلا به کوآگولوپاتى استفاده شود.


- کلسيم وريدى (مانند حداکثر ۲۰-۱۰ ميلى‌گرم کلسيم گلوکونات ۱۰% وريدى در مدت ۱۰ تا ۱۵ دقيقه) اگر کلسيم سرم (به‌علت ترانسفوزيون خون سيتراته) افت کند. فايده درمان داروئى تجربى (آنتاسيد، مسدودکننده‌هاى گيرنده H2، اومپرازول) به اثبات نرسيده است.


- اقدامات خاص: واريس: وازوپرسين وريدى (۹/۰- ۴/۰ واحد / دقيقه) همراه با نيتروگليسيرين وريدي، زيرزباني، يا ترانس درمال براى حفظ فشار خون سيتوليک بيش از ۹۰ ميلى‌متر جيوه، تامپوناد با لوله Blackemore-sengstaken، اسکلروز آندوسکوپيک، يا ليگاسيون نواري؛ پرپرانولول يا نادولول در دوزهاى کافى براى بلوک کردن بتا، خطر خونريزى راجعه يا اوليه از واريس را کاهش مى‌دهد. (در خونريزى حاد نبايد از آن استفاده شود). اولسر داراى رگ قابل مشاهده يا خونريزى فعال: دوقطبى آندوسکوپيک، پروب‌هيتر، يا کوآگولاسيون ليزري، يا تزريق اپى‌نفرين. گاستريت: آمبوليزاسيون، يا انفوزيون وازوپرسين به شريان گاستريک چپ، تلانژيکتازى GI: اتينيل استراديول / نوراتى استرون (۰۵/۰ - ۱/۰ ميلى‌گرم خوراکى روزانه) ممکن است از خونريزى راجعه جلوگيرى کند، به‌خصوص در بيماران مبتلا به نارسائى مزمن کليه. ديورتيکولوز: آرتريوگرافى مزانتريک به‌وسيله وازوپرسين داخل شرياني. آنژيوديسپلازي: کولونوسکوپى دوقطبى يا کوآگولاسيون ليزري، ممکن است با تعويض دريچه آئورت تحليل رود.


- انديکاسيون جراحى اورژانس: خونريزى غير قابل کنترل يا طولاني، خونريزى مجدد و شديد، فيستول آئورتورانتريک. براى خونريزى غير قابل درمان از واريس، شانت ترانس جوگولار اينتراهپاتيک پورتوسيستميک (TIPS) را در نظر داشته باشيد.