علل ضايعات آنال (هموروئيد، فيشور (شقاق))، تروماى رکتال، پروکتيت، کوليت (کوليت اولسرو، بيمارى کرون، کوليت عفوني، کوليت ايسکميک، پرتوتابي)، پوليپ‌هاى کولون، کارسينوم کولون، آنژيوديسپلازى (اکتازى عروقي)، ديورتيکولوز، اينتاساسپشن، اولسر منفرد، ديسکرازى‌هاى خوني، واسکوليت، بيمارى بافت همبند، نوروفبيبروما، آميلوئيدوز، درمان آنتى‌کوآگولاسيون.

ارزيابى

ارزيابى به قسمت زير و شکل (الگوریتم پیشنهادی برای بیماران مبتلا به LGIB حاد.) مراجعه کنيد.


- تاريخچه و معاينه باليني


- در حضور تغييرات هموديناميک، آندوسکپى فوقانى و به‌دنبال آن کولونوسکوپى انجام دهيد. در صورتى‌که تغييرات هموديناميک وجود نداشته باشد، آنوسکپى و يا سيگموئيدوسکوپى قابل انعطاف يا کولونوسکوپى انجام دهيد. در صورتى‌که تغييرات هموديناميک وجود نداشته باشد، آنوسکپى و يا سيگموئيدوسکوپى قابل انعطاف يا کولونوسکوپى انجام دهيد: هموروئيد، فيشور، اولسر، پروکتيت، نئوپلاسم را رد کنيد.


- کولونوسکوپي: اغلب تست انتخابى است، ولى ممکن است اگر خونريزى ماسيو باشد، انجام آن مقدور نباشد.


- تنقيه باريم: در خونريزى فعال نقشى ندارد.


- آرتريوگرافي: هنگامى‌که خونريزى شديد است (نيازمند ميزان خونريزى بيشتر از ۵/۰ ميلى‌ليتر در دقيقه است، همانطور که قبلاً ذکر شد ممکن است پيش از انجام آن به اسکن راديوايزوتوپ خونريزى نياز باشد)، محل خونريزى يا عروقى غير طبيعى را مشخص مى‌کند.


- اکسپلور جراحى (آخرين راه چاره).


الگوریتم پیشنهادی برای بیماران مبتلا به LGIB حاد .*اگر خونریزی ماسیو فرصتی برای لاواژکولون باقی نگذارد به آنژیوگرافی اقدام نمایید.
الگوریتم پیشنهادی برای بیماران مبتلا به LGIB حاد .*اگر خونریزی ماسیو فرصتی برای لاواژکولون باقی نگذارد به آنژیوگرافی اقدام نمایید.

خونريزى از يک منبع ناشناخته

خونريزى از يک منبع ناشناخته اغلب از منبع روده کوچک است. گرافى اشعه X به‌وسيله تزريق ماده حاجب به درون روده کوچک (گرافى باريم دقيق به‌وسيله انتوباسيون روده کوچه از راه دهان)، اسکن مکل، انتروسکوپى (آندوسکوپى روده کوچک)، يا لاپاروتومى اکسپلوراتيو همراه با انتروسکوپى در حين عمل را در نظر داشته باشيد.