ديسفاژى اوروفارنژه‌آل

ديسفاژى اوروفارنژه‌آل بيمار در شروع کردن بلع دچار مشکل است. غذا در سطح شکاف سوپرااسترنال مى‌چسبد، ممکن است رگورژيتاسيون و آسپيراسيون نازوفارنژه‌آل وجود داشته باشد.


علل آن شامل موارد زير است: ديسفاژى تنها براى جامدات، کارسينوم، عروق نابجا، وب مادرزادى (سندرم پلامر - وينسون)، استئوفيت گردني؛ ديسفاژى براى جامدات و مايعات، رشته (bar) کريکوفارنژه‌آل (مانند اسفنکتر فوقانى مرى دچار هيپرتانسيون يا هيپوتانسيون)، ديورتيکولوم زنکر (بيرون‌زدگى در ميدلاين خلفى در برديگى داخل فارنکس و عضله کريکوفارنژئوس)، مياستنيا گراويس، ميوپاتى گلوکوکورتيکوئيد، هيپرتيروئيدي، هيپوتيروئيدي، ديستروفى ميوتونيک، اسکلروز لترال آميوتروفيک، اسکلروز موليپل، بيمارى پارکينسون، استروک، و فلح بولبار و سودوبولبار.

ديسفاژى ازوفاژيال

ديسفاژى ازوفاژيال غذا به ناحيه ميانى يا تحتانى استرنال مرى مى‌چسبد و ممکن است همراه با رگورژيتاسيون، آسپيراسيون، اودينوفاژى باشد. علل آن شامل موارد زير است: تنها براى جامدات، حلقه تحتانى مرى (حلقه شاتسکي، سمپتوم‌ها معمولاً متناوب هستند)، تنگى پپتيک (همراه با سوزش سرِدل است)، کارسينوما، تنگى lye؛ براى جامدات و مايعات: اسپاسم منتشر ازوفاگوس (همراه با درد قفسه سينه و متناوب است)، اسکلرودرما (پيشرونده و همراه با سوزش سرِدل ايجاد مى‌شود)، آشالازى (پيشرونده و بدون سوزش سرِدل است).

درد سينه غير قلبى

%۳۰ بيماران مبتلا به درد سينه داراى يک منبع ازوفاژيال هستند تا آنژين. تاريخچه و معاينه فيزيکى اغلب باعث افتراق درد قلبى از غير قلبى نمى‌شود. ابتدا بايد بيمارى قلبى رد شود. علل شامل موارد زير هستند. بيمارى رفلاکس گاستروازوفاژيال، اختلالات موتيليته ازوفاگوس، بيمارى اولسر پپتيک، سنگ کيسه صفرا، بيمارى سايکياتريک (اضطراب، حملات پانيک، دپرسيون).

ارزيابى

ارزيابى يک کارآزمائى درمان آنتى‌رفلاکس را در نظر داشته باشيد (اومپرازول)، اگر پاسخى داده نشد مانيتورينگ ۲۴ ساعته pH مجرا را به‌طور متحرک انجام دهيد؛ اگر منفى بود مانومترى مرى مى‌تواند اختلالا حرکتى را نشان دهد. کارآزمائى ايمى‌پرامين ۵۰ ميلى‌گرم خوراکى هر ساعت ارزشمند خواهد بود. ارزيابى سايکياتريک را در موارد خاص در نظر بگيريد.