فيزيولوژى

فيزيولوژى رسماً به اين صورت تعريف مى‌شود: خروجى مدفوع بيشتر از ۲۰۰ گرم در روز در بيمارى با رژيم غذائى کم فيبر (غربي)، همچنين اغلب جهت اشاره ضمنى به مدفوع شل يا آبکى نيز به‌کار مى‌رود.