۱. آرتيکولار در مقابل غير آرتيکلار - آيا درد در يک مفصل قرار گرفته يا در ساختمان‌هاى پرى‌آرتيکولار مانند بافت نرم يا عضله؟


۲. التهابى در مقابل غير - التهابى - علائم لوکال التهاب (اريتم، گرمي، تورم) ويژگى‌هاى سيستميک (سفتگى صبحگاهي، خستگي، بت، کاهش وزن) يا شواهد آزمايشگاهى التهاب (ترومبوسيتوز، افزايش ESR يا پروتئين C - واکنشي) پيشنهادکننده بيمارى التهابى مى‌باشند.


۳. حاد (۶ هفته يا کمتر) در مقابل مزمن


۴. لوکاليزه در مقابل سيستميکالگوريتم تشخيص شکايات موسکولواسکلتال. روشى براى فرموله کردن تشخيص افتراقى (به‌صورت ايتاليک نشان داده شده است). (ESR: ميزان سديمانتاسيون اريتروسيت، CPR: پروتئين C - واکنشي، DIP: اينترفلانژه‌آل ديستال، CMC: کارپومتا کارپال، PIP: اينترفالانژه آل پروگزيمال، MCP: متاکارپوفالانژه‌آل، MTP: متاتارسوفالانژه‌آل، PMR: پلى‌ميالژيا روماتيکا،SLE: لوپوس اريتماتو سيستميک، JA: آرتريت جواني)