گرافى‌هاى ساده از نظر موارد زير بايد نظر گرفته شوند:


- تروما


- شک به عفونت مزمن


- ناتوانى پيشرونده


- درگيرى منوآرتيکولار


- برآورد پايه از يک روند مزمن


- هنگامى که تغييرات درماين مدٌنظر قرار داشته باشند.


روش‌هاى تصويربردارى ديگر، شامل اولتراسوند، سينتى‌گرافى راديونوکلئيد، CT و MRI در شرايط بالينى انتخاب ممکن است مفيد باشند.