برابر نظريه اتحاديه بين‌المللى اپيدميولوژيست‌ها اپيدميولوژى سه هدف عمده دارد، از اين قرار:


- توصيف توزيع و حجم مشکلات مربوط به بيمارى در جوامع انساني


- شناسايى عوامل سبب‌شناختى در بيمارى‌زايى بيماري


- تأمين داده‌هاى اساسى براى برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابى خدمات پيشگيري، مبارزه و درمان بيمارى و برقرارى اولويت بين اين خدمات


براى برآوردن اين اهداف سه طبقه بررسى‌هاى اپيدميولوژى مختلف را مى‌توان درنظر گرفت؛ بررسى‌هاى توصيفي، تحليلى و بررسى‌هاى مداخله‌اى يا تجربي. شرح اين بررسى‌ها به‌دنبال خواهد آمد.


اهداف فورى اپيدميولوژى بايد به اقدام مؤثر در موارد زير منجر شود:


- ازبين‌بردن يا کاهش مشکل بهداشتى يا پيامدهاى آن،

- پيشگيرى از بروز آن مشکل در آينده.