اپيدميولوژى تعريف‌هاى گوناگون دارد، فهرستى از اين تعريف‌ها عبارتند از:


۱. شاخه‌اى از علم پزشکى که همه‌گيرى‌ها را چاره‌جويى مى‌کند (Parkin 1873)


۲. علم بررسى پديده‌هاى بيمارى‌هاى عفونى همگانى (Frost 1927)


۳. بررسى هرگونه بيمارى به‌عنوان يک پديدهٔ همگانى (Greenwood 1934)


۴. بررسى چگونگى وفور، توزيع و عوامل تعيين‌کنندهٔ وفور بيمارى‌ها در انسان (Mac Mahon 1960)


۵. بررسى وفور، توزيع و عوامل تعيين‌کنندهٔ بيمارى (اتحاديهٔ بين‌المللى اپيدميولوژيست‌ها)


۶. اپيدميولوژى معطوف به الگوهاى بروز بيمارى در جمعيت انسان و عوامل مؤثر بر اين الگوها است (Lilienfeld 1980)


۷. علم بررسى توزيع و عوامل تعيين‌کنندهٔ حالات مرتبط با سلامتى و حوادث در انسان، و به‌کارگيرى اين بررسى براى مبارزه با مشکلات بهداشتى (Last 1983)