در ايالات متحده، علت عمدهٔ پرفشاري وريد پورت، سيروز کبدي است؛ در سراسر جهان شيستوزومياز علت شايع‌تري است. فشار بالاي وريد پورت باعث اتساع وريدهاي کولترال بدوي بين سيستم‌هاي وريدي پورت و سيستميک مي‌شود. مهم‌ترين کولترال‌ها، شبکهٔ وريدي در پيوندگاه مري به معده است، که به وريدهاي آزيگوس مي‌ريزد. در اثر افزايش حجم خوني که بايد از درون اين کولترال‌ها عبور کند، اين کولترال‌ها به واريس‌هاي زيرمخاطي بزرگ و شکننده‌اي تبديل مي‌شوند که مستعد پارگي و خونريزي انبوه خواهند بود. اين مهم‌ترين عارضهٔ پرفشاري وريد پورت و شايع‌ترين عارضه‌اي است که به مراقبت‌هاي جراحي نياز دارد.