پانکراتيت يک بيمارى شايع التهابى و غيرباکتريائى است که به‌دليل فعال شدن آنزيم‌ها و آزاد شدن آنها به‌درون بافت بينابينى پانکراس و هضم خود به‌خودى پانکراس بروز مى‌کند. اين فرآيند ممکن است با تغييرات عملکردى و مورفولوژيک هميشگى در پانکراس همراه بوده يا نباشد.


در پانکراتيت حاد، بيمار با درد ناگهانى در قسمت فوقانى شکم، تهوع و استفراغ و افزايش غلظت آميلاز سرم مراجعه مى‌کند. پانکراتيت مزمن با درد مزمن، کلسيفيکاسيون پانکراس در راديوگرافى و نارسائى برون‌ريز (استئاتوره) يا درون‌ريز (ديابت شيرين) پانکراس تظاهر پيدا مى‌کند. پانکراتيت حاد عودکننده به‌صورت حملات متعدد پانکراتيت که با اسکار در پانکراس همراه نباشند تعريف مى‌شود.