پانکراس در هفتهٔ چهارم زندگى جنينى به‌صورت جوانه‌هاى پانکراتيک پشتى و شکمى از قسمت دميِ پيشين روده منشاء مى‌گيرد. هر دو جوانه به سمت راست مى‌چرخند و در نزديکى خاستگاه پانکراس شکمى به يکديگر ملحق مى‌شوند. بخش اصلى مجراى پانکراتيک پشتى به مجراى پانکراس شکمى مى‌پيوندد و مجراى پانکراتيک اصلى (مجراى ويرسونگ) را تشکيل مى‌دهد؛ قسمت کوچکى از مجراى پانکراتيک پشتى به‌عنوان يک مجراى فرعى (مجراى سانتوريني) مسير خود را ادامه مى‌دهد. در ۵ تا ۱۰ درصد از افراد مجارى پانکراتيک پشتى و شکمى به يکديگر نمى‌پيوندند و بيشتر قسمت‌هاى پانکراس از طريق مجراى سانتورينى و دهانهٔ پاپيلاى کوچک تخليه مى‌شود. در چنين مواردي، فقط قسمت شکمى و کوچک پانکراس به‌همراه مجراى صفراوى مشترک به آمپول واتر مى‌ريزد.