ديورتيکول‌هاى مرى معمولاً با اختلالات حرکتى همراه هستند. ديورتيکول‌ها ضايعات اکتسابى هستند که از بيرون‌زدگى مخاط و زيرمخاط از طريق يک ضعف يا نقص عضلانى (نوع فشاري) و يا از بيرون کشيده‌شدن ديوارهٔ مرى از ميان غدد لنفاوى مدياستينال اطراف برونش که دچار التهاب و اسکار شده‌اند (نوع کشيدگي) ناشى مى‌شوند.

دیورتیکول، ازوفاژیال، اپی فرنیک
دیورتیکول، ازوفاژیال، اپی فرنیک
دیورتیکول، ازوفاژیال، نمای عرضی
دیورتیکول، ازوفاژیال، نمای عرضی