زمان ريکاورى بعد از جراحى ماژور به سه مرحله تقسيم مى‌شود:


۱. فاز بلافاصله بعد از بيهوشى


۲. فاز بينابينى که شامل زمان بسترى شدن است


۳. فاز نقاهت.