واکسن يادآورهاى ديگر يادآور اول فاصله
(ماه)
تعداد
تزريق
سن اولين
واکسيناسيون
تيپ‌گونه نام
کالمت و گرين گلاسوپاستورLAV ب.ث.ژ اگر تست توبرکولين منفى است اگر تست توبرکولين منفى است - ۱ بدو تولد
جزء PI IBU بروسلوز ؟ ۱۲ ماه ۲ هفته ۲ تمام سنين
اينابا، اگاوا IBV وبا هر ۶ ماه ۶ ماه - ۱ قبل از يک‌سالگى انجام نشود
توکسوئيد ديفتري ۲-۳ بوستر در همه به‌جز استثناها يک‌سال بعد ۱ ۳ ۳ ماهگي
آنتى‌ژن HBS IVV
هپاتيت B ۴-۵ سال يک‌سال بعد از سومين تزريق ۱ ۳ تمامس سنين هنگام لزوم
با شيفت يا موتاسيون تفاوت مى‌کند IVV آنفلوآنزا هرسال با واکسن مطابق گونه رايج يک‌سال - ۱ تمام سنين
شدارتز LAV سرخک ۰ ۰ - ۱ ۱۲ ماهگى همراه با سرخجه، اوريون
پلى‌ساکاريد A+C مننگو A+C ۵ سال ۳/۵ سال - ۱ ۳ ماه براى A
۱۸ ماه براى C
اوراب LAV اوريون ۰ ۰ - ۱ ۱۲ ماهگى همراه با سرخک - سرخجه
پلى‌ساکاريد ۱۴
سروتايپ تا ۲۳
پنوموکوک ۵ سال بعد از ۳ سالگى - ۱ ۱۸ ماهگى قبل از نياز ولى خطر شکست وجود دارد
بردتلا، پرتوزيس، فاز IBV۱ سياه‌سرفه ۵ سال (تنها ۱ يادآور) يک‌سال بعد از سومين تزريق ۱ ۳ ۳ ماهگي
سالک يا ليپين IVV واکسن غيرفعال شود پوليو بچه‌ها هر ۵ سال ۷ بزرگسالان هر ۱۰ سال ۱ تا ۲ سال بعد از سومين تزريق ۱ ۳ ۳ ماهگي
سابين LAV واکسن پوليو خوراکي بچه‌ها هر ۵ ساله بزرگسالان هر ۱۰ سال ۱ تا ۲ سال بعد از سومين تزريق ۱ ۳ دوز دهاني ۳ ماهگى
پيتمن مور IVV هارى (قبل از تماس) ۳ سال يک‌سال ۱ ۲ تمام سنين (ذخيره براى موارد تماس)
پيتمن مور IVV هارى (درمان بعد از تماس) وقتى گاز گرفته شود - روزها ۹،۳۰،۱۴،۷،۳،۰، ۶ تمام سنين (ذخيره براى مراکز ضدهاري)
RA۲۷/۳ LAV سرخجه دومين تزريق براى ۱۲-۱۱ سالگى دختر - ۱ ۱۲ ماهگى همراه با سرخک، اوريون
توکسوئيد کزاز بچه‌ها: سال بزرگسالان: ۱۰ سال يک‌سال بعد از سومين تزريق ۱ ۳ ۳ ماهگي
سالمونلا تيغى E پارا A+B تيفوئيد - يک‌سال بعد ۲ هفته ۳ قبل از ۶ سالگى تجويز نمى‌شود
پلى‌ساکاريد Vi تيفوئيد
(Typhim Vi)
؟ ؟ - ۱ قبل از ۵ سال تجويز نمى‌شود
DVI را کفلر LAV
تب‌زرد هر ۱۰ سال ۱۰ سال - ۱ قبل از ۱ سال تجويز نمى‌شود (WHO) قبل از ۶ سالگي