دفاع ميزبان در برابر عفونت به اشکال زير است: موضعى يا عمومي، اختصاصى يا غيراختصاصي، هومورال يا سلولي. معرفى عفونتى که نتواند مکانيزم‌هاى متعدد ميزبان را فعال کند، بسيار مشکل است. مفهوم هم‌پوشانى (overlaping) مکانيزم‌هاى دفاعى ميزبان در درک ما از حساس بودن به يک عفونت بسيار اساسى است. اين هم‌پوشانى ممکن است وضعيت سلامتى را، على‌رغم وجود نقص واضح ايمني، مناسب نشان دهد.


مرحله‌اى وجود دارد که در آن ايمنى غيرفعال (پاسيو) از طريق جفت، از مادر به بچه منتقل مى‌شود. پادتن‌هاى مادرى که به نوزاد رسيده است در طى ۶ ماه به تدريج از بين مى‌روند. بنابراين تعداد زيادى از نوازدان تا سه ماه اول زندگى يا حتى بيشتر، از عفونت‌هاى قوى در امان هستند. شواهد محکمى وجود دارد مبنى بر اين که اين ”سپر بيولوژيک“ به خاطر حضور مقدار زيادى از ايمون گلوبولوين‌هاى IgM و به ويژه IgG در خون بند ناف و خون نوزاد است که از مادر ايمن شده، به آنها منتقل شده است. احتمال مى‌رود که ديگر عوامل (مثل شير مادر و حضور هموگلوبين جنيني) نيز در دفاع موقت نوزادان نقش داشته باشند.