در مورد تريپانوزومياز آفريقائى (بيمارى خواب) و تريپانوزومياز آمريکاى (بيمارى شاگاز) به‌طور مجزا بحث مى‌کنيم:


- واکسيناسيون در مقابل تريپانوزومياز آفريقائى:

هنوز هيچ‌گونه واکسن در مقابل اين بيمارى که قابل مصرف در انسان باشد در دسترس نيست. تجربيات صورت گرفته در حيوانات نشان داده است که استفاده از تريپانوزوماى اشعه ديده موجب يک ايمنى قوى مى‌گردد ولى اين ايمنى تنها در مقابل همان نوع از تريپاتوزوماى مورد استفاده قرار گرفته، مى‌باشد.


تجويز يک جزءِ آنتى‌ژنتيک تلخيص شده انگل نيز قادر است يک مقاومت موقتى در مقابل بيمارى ايجاد نمايد.


- واکسيناسيون در مقابل بيمارى شاگاز:

افرادى که به بيمارى شاگاز مبتلا مى‌گردند در بدن آنها آنتى‌بادى‌هاى مصون‌ساز ساخته مى‌شود.


واکسنى از جرم‌هاى کامل کشته‌شده و يا اجزاءِ آنتى‌ژنى آنها تهيه شده است که نتايج متضادى را نشان داده است. واکسن‌هاى زنده ضعيف شده که از انگل‌هاى اشعه ديده تهيه شده‌اند در حيوانات دفع‌کننده انگل مصونيت نسبى ايجاد مى‌نمايند.