شيستوزوميازيس يک بيمارى انگلى است که توسط شيستوزوماهاى انواع مانسوني، هماتوبيوم، ژاپونيکوم و اينترکالاتوم ايجاد مى‌گردد و انتقال آن به‌وسيله انواع مخصوصى از پشه‌هاى آب شيرين صورت مى‌گيرد که در محل زندگى آنها شيوع اين بيمارى انگلى بالا است.


از آنجا که امروزه هيچ‌گونه پيشگيرى شيميائى يا درمان داروئى در دسترسى براى پيشگيرى از عفونت مجدد در شيستوزومياز وجود ندارد ارزش يک واکسن مؤثر در مقابل اين بيمارى به‌خوبى روشن مى‌شود.


تجربيات صورت گرفته در حيوانات نشان مى‌دهد که عفونت اوليه ممکن است منجر به ايمن شدن نسبت به عفونت مجدد شيستوزوميائى گردد و نيز بررسى‌هاى انجام شده روى کسانى که در مناطق به‌شدت اندميک بيمارى زندگى مى‌کند نشانگر بروز درجاتى از ايمنى در افرادى است که در تماس طولانى با بيمارى مى‌باشند.


در حال حاضر هيچ‌نوع واکسن شيستوزوومياز که قابل استفاده در انسان باشد در دسترس نيست ولى احتمال استفاده از دو نوع واکسن وجود دارد:


- يک واکسن زنده ناهمگون که از شيستوزوماى غيرانسانى تهيه گشته است.


- يک واکسن کشته شده که از شيستوزوماى کامل يا يک جزءِ تلخيص شده آن تهيه شده است.