گروه ويروسى هرپس به ۵ گروه تقسيم مى‌گردند:


۱. Herpes simplex تيپ I و Herpes simplex تيپ II


۲. ويروس واريسال - زووستر


۳. سايتومگالوويروس


۴. اپشتاين بار ويروس که باعث مونونوکلئوز عفونى و لفنوم بورکيت مى‌گردد.


۵. ويروس B که باعث آنسفاليت در موجودات ابتدائى و ندرتاً انسان‌ها مى‌گردد.


اين ويروس‌ها از نظر شکل و مورفولوژى مشخص هستند آنها از اجزاء مرکزى با يک قطر تقريبى ۱۸۰nm، يک هسته مرکزى DNA، يک کاپسيو هسته‌اى متشکل از ۱۶۲ کپسومر و يک پوشش تشکيل يافته‌اند. اين پوشش به‌مقدار زياد از چربى ساخته شده است و در خصوصيت ايمنى ويروس مؤثر است.