در سال ۱۹۴۰ آقاى مکالوم هپاتيت را با توجه به دوره کُمون و اپيدميولوژى آن به دو گروه مشخص از نظر اتيولوژى تقسيم نمود: هپاتيت عفونى در نتيجه ويروس نوع A و نوع B.


در ساليان اخير پيشرفت‌هاى ناچيزى در مورد هپاتيت ويروسى A صورت گرفته است. به ‌لطف کشف آنتى‌ژن استراليائى و عمل آن به‌عنوان مارکر اختصاصى عفونت، امروزه تشريح بسيارى از عوامل ناشناخته در مورد ويروس گروه B امکان‌پذير گشته است. همچنين هپاتيت ويروسى non-A non-B به‌عنوان يک گروه مجزا، شناخته شده است و ايجاد آن به يک يا چند ويروس نسبت داده شده است. که بعضى از آنها هنوز ناشناخته مى‌باشد.