صرف‌نظر از نوع عدسى شما بايد اقدامات احتياطى زير را انجام دهيد:


ـ در صورت آزردگى يا قرمزى چشم‌ها به هر دليل، عدسى‌هاى تماسى خود را خارج کنيد و آنها را در محلول ضدعفونى‌کننده قرار دهيد. تا رفع آزردگى و قرمزى از عينک معمولى استفاده کنيد.


ـ براى جلوگيرى از آزردگى چشم هنگام به‌کار بردن اسپرى‌ها، رنگ‌هاى روغنى و حلال‌هاى آلى از عدسى‌هاى تماسى استفاده نکنيد.


ـ دود سيگار، هواى مه‌آلود، و عوامل تحريک‌کننده موجود در هوا ممکن است مانع استفاده از عدسى تماسى شود.


ـ رطوبت کم هنگام خشکى هوا، حضور در اتاقک هواپيما يا صحرانوردى ممکن است باعث خشکى و آزردگى چشم شود. در اين موارد از عينک معمولى استفاده کنيد.


ـ داروهاى آنتى‌هيستامين و مُدِر ممکن است باعث کاهش توليد اشک و خشکى چشم‌ها شوند.


ـ حاملگي، قاعدگي، و مصرف قرص‌هاى ضدحاملگى ممکن است با احتباس آب همراه باشد و شرايط نامساعدى را براى استفاده از عدسى‌هاى تماسى فراهم کند. در اين صورت موقتاً از عينک معمولى استفاده کنيد.


ـ استفاده از عدسى‌هاى تماسى نبايد باعث درد شود. در صورت بروز درد و آزردگى با پزشک خود مشورت کنيد.


- افرادى که موقتاً هوشيارى خود را از دست مى‌دهند (مثل صرع) بايد کارتى که نشان‌دهندهٔ استفادهٔ آنها از عدسى‌‌هاى تماسى است همراه داشته باشند.


ـ هنگام خواب از عدسى‌هاى تماسى استفاده نکنيد.


ـ در فضاى باز براى حفاظت از قرنيه در مقابل اشعه ماوراء بنفش احتياج به عينک آفتابى نيز داريد.


ـ مهم‌تر از همه دستورات توليدکننده را در مورد تميز کردن عدسى‌ها به‌دقت اجراء کنيد.