معاونت هماهنگى و امور بين‌الملل

اين معاونت با سه اداره مسئوليت مسائل مربوط به بودجه، روابط خارجى وزارت کار و امور اجتماعى و موضوع اعزام نيروى کار را برعهده دارد.


۱. دفتر طرح و برنامه و بودجه.


۲. اداره کل روابط بين‌الملل.


۳. اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور.

معاونت روابط کار

مهم‌ترين وظيفه اين معاونت، حفظ و صيانت از نيروى کار و نظارت بر اجراء صحيح مقررات قانون کار مى‌باشد.


وظايف اين معاونت از طريق ادارات کل ذيل پيگيرى مى‌شود:


۱. اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار.


۲. اداره کل بازرسى کار.


۳. اداره کل نظارت بر نظام‌هاى جبران خدمت.


۴. دفتر بيمه بيکارى.


۵. اداره کل سازمان‌هاى کارگرى و کارفرمائى.


۶. مرکز تحقيقات و تعليمات و بهداشت کار.

معاونت برنامه‌ريزى و سياستگذارى اشتغال

اين معاونت مسئوليت شناخت کمى و کيفى بازار، شناسائى فرصت‌هاى شغلى و مشارکت در سياستگذارى‌هاى کلان اشتغال را برعهده دارد.


وظايف اين معاونت از طريق ادارات کل ذيل پيگيرى مى‌شود:


۱. اداره کل هدايت نيروى کار


۲. دفتر خدمات اشتغال زنان


۳. اداره کل اشتغال اتباع خارجى


۴. اداره کل خدمات ماشينى و نيروى انسانى


علاوه بر اين معاونت، صندوقى به‌نام صندوق حمايت از فرصت‌هاى شغلى مسئوليت پرداخت تسهيلات به جويندگان کار داراى مهارت براى ايجاد فرصت‌هاى شغلى ارزان قيمت را برعهده دارد.

معاونت امور اجتماعى و فرهنگى

رسيدگى به مشکلات فردي، گروهى و اجتماعى کارگران از طريق فراهم‌آوردن تسهيلات و امکانات رفاهي، آموزشى و اجتماعى و بهبود شرايط فردى و اجتماعى کارگران از جمله اهداف اين معاونت است.


ادارات ذيل زيرمجموعه معاونت مزبور مى‌باشند:


۱. اداره کل امور فرهنگى


۲. اداره کل خدمات اجتماعى


۳. دفتر گسترش مالکيت سهام واحدهاى توليدى


۴. اداره کل امور آموزشى و تفريحات سالم


۵. ستاد بن کارگرى نيز که مسئوليت تأمين و توزيع کالاى بن کارگرى را برعهده دارد زير نظر اين معاونت مى‌باشد.

معاونت حقوقى و امور مجلس

اين معاونت مسئوليت پيگيرى لوايح پيشنهادى وزارت متبوع به مجلس محترم شوراى اسلامى و پيگيرى روابط پارلمانى را برعهده دارد و مشتمل بر دفاتر ذيل مى‌باشد:


۱. دفتر امور حقوقى


۲. دفتر امور مجلس

معاونت پشتيبانى

اين معاونت مسئوليت کليه امور مالى و پشتيبانى و ساماندهى نيروى انسانى وزارت کار و امور اجتماعى را برعهده دارد و مشتمل بر ادارات ذيل مى‌باشد:


۱. اداره کل امور مالى


۲. اداره کل خدمات عمومى


۳. اداره کل امور ادارى و توسعه منابع انسانى