شرايط درخواست‌کننده

کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست متقاضى همراه با تصوير صورت‌مجلس ترخيص يا تحويل و تحول با سازندهٔ داخلى


۲. گواهى تطبيق مشخصات فنى بى‌سيم


۳. ارائهٔ برگه‌هاى تکميل شدهٔ IDB4 و SH12 روى هر دستگاه راديويى


۴. تأييد صلاحيت کارکنان استفاده‌کننده از بى‌سيم از سوى حراست وزارتخانهٔ مربوط

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل ارتباطات راديويى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل ارتباطات راديويى


۲. معاونت امور بين‌الملل وزارتخانه