شرايط درخواست‌کننده

بيمه‌شده‌اى که در اثر حادثه يا بيمارى ناشى از کار، به تجويز پزشک بايد استراحت کند

مدارک مورد نياز

۱. برگ تجويز استراحت پزشکى که چنانچه کمتر از ۷ روز و حداکثر در سال روز ۱۵ باشد نياز به تأييد ندارد، ولى اگر مدت استراحت تا ۶۰ روز در سال باشد مستلزم تأييد پزشک معتمد و بيش از آن نيازمند تأييد شوراى پزشکى است.


۲. برگ گزارش بررسى حادثه

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم