شرايط درخواست‌کننده

بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعى که به صورت سرپايى از خدمات تخصصى نظير سى تى اسکن، آنژيوگرافى، سونوگرافى، ماموگرافى، آزمايش حسّاسيّت، کشت کروموزوم و ... استفاده مى‌کنند.

مدارک مورد نياز

۱. اصل درخواست پزشک معالج مبتنى بر نوع خدمات


۲. اصل رسيد هزينه که توسط مرکز درمانى مهر و امضا شده باشد.


۳. تصوير دفترچهٔ درمانى معتبر در زمان استفاده و همراه داشتن اصل دفترچهٔ درمانى بيمه‌شده و بيمه‌کننده


۴. اصل گزارش خدمات عرضه شده

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: مديريت درمان استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران و شهرستان‌ها

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم