مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى متضمن مشخصات کامل بيمارستان يا درمانگاه و نشانى و ساعت کار


۲. تصوير پروانهٔ تأسيس


۳. تصوير پروانهٔ مسئوليت فنى


۴. فهرست اسامى پزشکان شاغل همراه با تصوير مدارک پزشکى آنان (پروانهٔ مطب، مدرک تحصيلي، کارت نظام پزشکى) و نمونهٔ خط و امضاى پزشکان


۵. تصوير سند مالکيت يا اجاره‌نامه


۶. اعلام شمارهٔ حساب بانکى در بانک رفاه کارگران

محل مراجعه

دفاتر اسناد پزشکى استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم