مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى متضمن مشخصات کامل و نشانى و ساعت کار


۲. تصوير آخرين مدرک تحصيلى


۳. تصوير پروانهٔ تأسيس مؤسسه


۴. تصوير پروانهٔ مسئوليت فنى مؤسسه


۵. سند مالکيت مؤسسه يا اجاره‌نامه


۶. نمونهٔ امضا و مهر در سربرگ مؤسسه و اعلام شماره حساب بانکى در بانک رفاه کارگران

محل مراجعه

دفاتر اسناد پزشکى استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مديريت درمان استان‌ها


۲. ستاد معاونت درمان، ادارهٔ کل درمان غيرمستقيم