مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. نامهٔ رسمى از سازمان دولتى يا خصوصى


۲. کارت شناسايى


۳. معرفى‌نامهٔ معتبر از دانشگاه محل تحصيل


۴. مراجعه به دفتر مديرکل


۵. استفاده از خدمات اتاق نشريات در محل


۶. دريافت نشريات در صورت لزوم

محل مراجعه

تهران: خيابان آزادي، روبه‌روى پارک اوستا، ساختمان شمارهٔ ۴ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، معاونت پژوهشى


استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت پژوهشى ادارهٔ کل آمار و خدمات ماشينى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: معاونت پژوهشى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى


استان‌ها و شهرستان‌‌ها: معاونت پژوهشى ادارهٔ کل آمار و خدمات ماشينى