شرايط درخواست‌کننده

به يکى از دلايل زير اخراج شده باشد:


۱. اقامت غيرمجاز


۲. سياسى


۳. پناهندگان و يا افرادى که داراى تابعيت مضاعف بوده‌اند

مدارک موردنياز و مراحل انجام کار

اعلام مراتب به نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط

محل مراجعه

ادارات سياسى و تابعيت نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط (برحسب مورد)