۱. افرادى که از پدر و مادر خارجى در ايران متولّد مى‌شوند تبعهٔ دولت جمهورى اسلامى ايران محسوب مى‌شوند


۲. براى افرادى که پدر و مادرشان نيز در ايران متولّد شده باشند، از بدو تولد شناسنامهٔ ايرانى صادر مى‌شود


۳. براى کسانى که پدر و مادرشان در ايران متولّد نشده‌اند گواهى تولد صادر مى‌شود:


- اين افراد اگر در فاصله سنى ۱۸ تا ۱۹ سال در ايران اقامت داشته باشند به تابعيت ايران ابقا مى‌شوند


- و چنانچه درخواست تابعيت پدر و مادر خارجى خود را داشته باشند، اقدام خواهد شد

محل مراجعه

تهران: وزارت امور خارجه، ادارهٔ تابعيت و امور پناهندگان