مدارک و مراحل انجام کار

۱. ارائه درخواست کتبى تقاضانامهٔ خروج از تابعيت


۲. تکميل فرم و پرسشنامهٔ مربوط


۳. ارائه مدارک مربوط به همسر و فرزندان کمتر از ۲۵ سال


۴. تشکيل پرونده در ادارهٔ تابعيت


۵. بررسى وضعيت اجتماعي، امنيتي، بدهى‌هاى مالياتى و گمرکى متقاضى


۶. پس از وصول پاسخ‌هاى لازم، سند خروج از تابعيت صادر مى‌شود.


۷. چنانچه متقاضى درخواست تحصيل تابعيت کشور ديگرى را داشته باشد، مى‌بايست شخصاً نسبت به اخذ پذيرش تابعيت آن دولت اقدام و پذيرش مذکور را به ادارهٔ تابعيت ارسال کند.


تبصره: متقاضى خروج از تابعيت بايستى پس از صدور سند خروج از تابعيت ظرف مدت سه ماه از کشور خارج شود و يا تمديد مدت اقامت کند.

محل مراجعه

تهران: وزارت امور خارجه، ادارهٔ تابعيت و امور پناهندگان


شهرستان‌ها: فرماندارى يا استاندارى محل اقامت