شرايط درخواست‌کننده

انجام معامله

مدارک مورد نياز

۱. ارائه استعلام از دفترخانهٔ اسناد رسمى به حوزهٔ مالياتى و ساير مدارک


۲. پرداخت بدهى‌هاى مالياتى مربوط به مورد معاملهٔ مؤدى ذيربط

محل مراجعه

تهران و شهرستان‌ها: حوزهٔ مالياتى ذيربط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

در تهران يا شهرستان‌ها:


ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، مراجعهٔ مؤدى به مميز کل مالياتى ذيربط براى رفع اختلاف و توافق و در صورت عدم توافق در مهلت مذکور، تسليم اعتراض کتبى به حوزهٔ مالياتى ذيربط.