راهنماى درخواست مجوز تأسيس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌هاى فرهنگى

مدارک مورد نياز

۱. تقاضاى تأسيس با ذکر دلايل توجيهى


۲. تکميل پرسسنامهٔ درخواست تأسيس


۳. تکميل پرسشنامهٔ مشخصات انفرادى


۴. سه نسخه از اساسنامهٔ مرکز به انضمام صورتجلسات انتخاب ارکان اصلى


۵. تصوير تمام صفحات شناسنامه


۶. اصل گواهى‌نامهٔ عدم سوء پيشينهٔ کيفرى مؤثر


۷. تصوير آخرين مدرک تحصيلى يا معادل آن (مدرک کارشناسى يا بالاتر)


۸. چهار قسعه عکس ۴?۳


۹. تصوير کارت پايان خدمت وظيفهٔ عمومى يا برگ معافيت دائم

محل مراجعه

تهران: ميدان بهارستان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دبيرخانهٔ هيئت رسيدگى به امور مراکز فرهنگى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامى