مدارک مورد نياز

۱. تکميل فرم مربوط


۲. ارائهٔ اشعار يا متن مصوب


۳. سه حلقه نوار آزمايشى


تذکر:


- اشعار توسط شوراى شعر و متن توسط کارشناسان ذيربط بررسى مى‌شود.


- در صورت تصويب اثر ارائهٔ طرح روى جلد و متن داخل نوار براى بررسى و تأييد الزامى است.


- معرفى شرکت تکثيرکنندهٔ آثار صوتى پس از تصوير اثر

محل مراجعه

تهران: خيابان حافظ، تالار وحدت، مرکز سرود و آهنگ‌هاى انقلابى