موقع جغرافيائى يک کشور بيشتر در دو مورد يکى رياضى ديگر موقع نسبى آن مورد بررسى مطالعه قرار مى‌گيرد.


موضوع رياضى همان طول و عرض جغرافيائى است که در شرايط آب و هوائى تأثير دارد. موقع نسبى نسبت دورى و نزديکى به درياها و موقعيت يک کشور نسبت به کشورهاى همسايه است که در تحليل وضع جغرافيائى آن کشور مؤثر مى‌باشد.