مدارات و نصف‌النهارات خطوطى هستند فرضى که کره‌زمين را جهت شناسائى به مناطقى تقسيم مى‌نمايند مانند مدار استوا و يا نصف‌النهار مبداء گرينويچ ولى در محاسبات يک نقطه در جغرافيا که ”موقع جغرافيائى “ ناميده مى‌شود، ”طول“ و ”عرض“ جغرافيائى را به‌کار مى‌برند، در واقع طول و عرض جغرافيائى همان نصف‌النهارات و مدارات مى‌باشند با اين اختلاف که مدارات و نصف‌النهارات هيچ ارتباطى با زوايائى که اين خطوط فرضى مى‌توانند با سطح استوا و يا سطح نصف‌النهار مبداء زمين داشته باشند، ندارند ولى طول و عرض جغرافيائى براساس همين زوايا ايجاد شده‌اند تا موقع هر نقطه نسبت به سطوح مذکور به دقت مشخص گردد.